top of page

MAKSUSÄÄNNÖT

Nämä maksusäännöt sisältävät maksuja, passeja ja vakuutuksia koskeva säännöt, joita seuran hallitus soveltaa. Maksusäännöt on hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 28.3.2024 ja ne ovat voimassa toistaiseksi 1.4.2024  - 31.3.2025.

 

Mitä näissä maksusäännöissä sanotaan luistelijasta, sovelletaan alle 18-vuotiaan osalta luistelijan huoltajaan.

1. Yhteiset säännöt

1.1 Luistelukausi 

Luistelukausi vaihtuu huhtikuussa hallituksen kunakin vuonna erikseen valitsemana päivänä. Uudet ryhmät muodostetaan luistelukauden vaihtuessa.

 

Kauden vaihtumista määriteltäessä otetaan huomioon kyseisen kauden kilpailukalenteri ja näytösten ajankohdat.

 

Hallitus päättää kunkin kauden tarkemmat alkamis- ja päättymisajankohdat kunkin ryhmän osalta.

Ryhmä

Kaikki kilpailevat ryhmät (yksinluistelu ja muodostelmaluistelu)

Luistelukausi

koko luistelukausi

Kuukaudet

huhtikuu-huhtikuu

Lasten kehitysryhmät

ja harrastusryhmät

koko luistelukausi

huhtikuu-huhtikuu, kesätauko kesä-heinäkuu

Luistelukoulu, alkeisharrasteryhmät, nuorten ja aikuisten harrasteryhmät

syyskausi,

talvikausi,

kevätkausi (hallituksen niin päättäessä)

syyskuu-joulukuu,

tammikuu-huhtikuu,

huhtikuu-toukokuu

1.2 Kausimaksujen määräytyminen 

Hallitus määrää kunkin ryhmän kausimaksut perustuen mm. jää- ja oheisharjoitusmäärään, ryhmän tasoon, luistelijamäärään sekä valmennukseen ja tilakustannuksiin.

 

Kausimaksuilla katetaan mm. jää- ja oheistilojen kustannukset, valmentajien palkat ja työnantajamaksut, valmennuksen väline- ja tarvikekulut, valmentajien kilpailumatkojen kuluja ja matkakorvauksia, kilpailutoimintaan ja tapahtumiin liittyviä kuluja, toimitilakulut, koulutuskulut, seuran hallinnon kulut jne.

 

Kausimaksu ei muutu harjoitusmäärien vaihtelun mukaan. Aikataulun mukaisiin harjoituksiin tulevat seurasta riippumattomat vuorojen peruutukset tai muutokset eivät vaikuta kausimaksuun.

 

Hallituksen tulee huolehtia siitä, että kunkin ryhmän maksut ovat harjoitusmääriin nähden kohtuullisia.

 

Hallituksella on oikeus tarkistaa kausimaksuja kesken kauden, mikäli olosuhteissa tapahtuu muutoksia.

 

1.3 Jäsenmaksu 

Luistelijoilta laskutetaan kerran kaudessa seuran jäsenmaksu.

 

1.4 Sisaralennukset 

Sisaralennukset myönnetään kilpailevilla luistelijoilla ja kehitys- ja harrasteryhmillä kuukausimaksuihin.

 

Sisaralennus on 5 % jokaisen sisaruksen kausimaksusta.

 

Sisaralennusta ei myönnetä: 

-aikuisluistelusta (aikuisten tekniikkajää ja aikuisten muodostelmajoukkue sekä masters -joukkue)

-muodostelmaluistelun joukkuemaksusta tai varustemaksuista

-leirien tai tehopäivien maksuista

-luistelukoulun eikä alkeisharraste- tai muodostelmaluistelukoulun maksuista

 

Hallitus voi päättää sisaralennuksista tapauskohtaisesti tilanteessa, jossa vähintään kolme sisarusta luistelee seuran kilparyhmissä yksinluistelun ja/tai muodostelmaluistelun puolella.

 

1.5 Laskut ja maksulaiminlyönnit 

Laskut toimitetaan sähköisesti jäsenrekisteriin kirjattuun sähköpostiosoitteeseen. Seuralla on käytössä verkkolaskutus, jonka käyttöönottoa suosittelemme.

 

Huomautukset laskuista tulee tehdä osoitteeseen talous@espoonjaataiturit.fi tai muuhun hallituksen kulloinkin ohjeistamaan osoitteeseen.

 

Laskut tulee maksaa laskussa olevalla tiedoilla eräpäivään mennessä. Erääntyneistä maksuista lähetetään maksumuistutus, johon voidaan lisätä 5 euron muistutusmaksu.

 

Maksuongelman yllättäessä ole välittömästi yhteydessä osoitteeseen talous@espoonjaataiturit.fi ja muodostelmaluistelun joukkuemaksun osalta joukkueen rahastonhoitajaan.

 

Jos kilpaluistelijalla on erääntyneitä maksuja (kausimaksut ja joukkuemaksut, kilpailumaksut, varustemaksut) maksamatta useampi kuin yksi, luistelijaa ei voida ilmoittaa kilpailuihin eikä luistelijalla ole oikeutta osallistua harjoituksiin.

 

Harrastusryhmien, kehitysryhmien ja luistelukoulun luistelijoille voidaan asettaa harjoittelukielto tilanteessa, jossa erääntynyttä kausimaksua ei ole huomautuksesta huolimatta maksettu eikä maksusuunnitelmaa ole tehty, tai maksusuunnitelmaa ei ole noudatettu. Harjoittelu- ja kilpailukiellosta lähetetään sähköpostilla tieto jäsenrekisteriin laskutusta ja/tai tiedotusta varten tallennettuihin osoitteisiin. Harjoittelu- ja kilpailukielto annetaan tiedoksi ryhmän vastuuvalmentajalle ja luistelukoulun osalta myös luistelukoulun vastuuvalmentajalle ja mahdolliselle koordinaattorille. Harjoittelukielto puretaan kun maksut on hoidettu kuntoon. Taloudenhoitaja ilmoittaa harjoittelukiellosta ja sen päättymisestä.

Jos luistelijalla on toistuvasti tai jatkuvasti kausimaksu merkittävästi myöhässä tai maksamatta, ja siitä on lähetetty maksukehotuksia, voi seura veloittaa kyseisen luistelijan kausimaksua jatkossa ennakkolaskuna esim. seuraavan 6kk ajalta. 

Seura voi periä hallintokulun (10€), jos se joutuu palauttamaan ylimääräisesti maksettuja kausimaksuja tai hoitamaan ryhmäsiirroista aiheutuneita maksujen palautuksia. 

Seura voi velvoittaa jäseniään osallistumaan seuran yhteisiin varainhankinta- / myyntikampanjoihin.

 

1.6 Esteettömyystodistus ja paikan vastaanottaminen ryhmässä kauden vaihtuessa 

Seuran ulkopuolelta tuleva luistelija voidaan hyväksyä seuran ryhmään vain ehdolla, että entinen seura hyväksyy Hoikassa seurasiirron. Seurasiirto edellyttää, että maksuvelvoitteet vanhaan seuraan on hoidettu. Seuran oma luistelija voidaan hyväksyä ryhmään seuraavalle luistelukaudelle vain, jos kaikki erääntyneet maksut on maksettu tai maksuista on tehty maksusuunnitelma, jota noudatetaan.

 

Luistelijan siirtyessä toiseen seuraan EsJt hyväksyy siirron Hoikassa minkä edellytyksenä on, että kaikki maksut on hoidettu.

 

1.7 Poissaolot muun kuin sairasloman takia 

Poissaoloista on ilmoitettava valmentajalle valmentajan antamien ohjeiden mukaisesti. Poissaolot muun kuin sairasloman johdosta eivät oikeuta maksujen alennukseen tai maksuvapautukseen.

 

Muusta kuin sairaudesta tai loukkaantumisesta johtuvaan pitempiaikaiseen poissaoloon voi anoa hallitukselta vapautusta tai osittaista vapautusta kausimaksusta. Hallitus voi perustellusta syystä myöntää vapautuksen kokonaan tai osittain. Hallitus kuulee tällöin myös valmentajia.

 

1.8 Poissaolot sairasloman johdosta, omavastuu ja maksuvapautukset 

Omavastuuaika sairastapauksissa on 14 päivää ja tältä ajalta peritään normaali kausimaksu poissaolosta huolimatta.

 

Yli 14 päivän sairauden aiheuttamasta poissaolosta ei peritä kausimaksua omavastuuajan jälkeiseltä ajalta, jos luistelija toimittaa lääkärintodistuksen. Takautuvia maksuvapautuksia ei pääsääntöisesti myönnetä. Saadakseen vapautuksen heti omavastuuajan päätyttyä lääkärintodistus tulee toimittaa 14 päivän sisällä sairastumisesta. Lääkärintodistuksesta tulee ilmetä harjoittelukiellon alkamis- ja loppumispäivä. Lääkärintodistus on toimitettava seuran taloudenhoitajalle osoitteeseen talous@espoonjaataiturit.fi.

 

Hallituksella on oikeus poikkeuksellisissa olosuhteissa kuten vakavan onnettomuuden tai vakavan sairastumisen tilanteessa hyväksyä omavastuuajan alkaminen jo onnettomuudesta tai sairastumisesta lukien, vaikka lääkärintodistus toimitettaisiin myöhässä.

 

Jos sama sairaus tai vamma uusiutuu 14 päivän sisällä edellisen sairasloman päättymisestä, uutta omavastuuaikaa ei sovelleta.

 

Jos sairastuminen tai loukkaantuminen estää yksinluistelijan osallistumisen kilpailuun, siitä tulee ilmoittaa valmentajan lisäksi myös seuran yksinluistelun kilpailuvastaavalle sekä toimittaa hänelle lääkärintodistus, josta selviää urheilukiellon alkamis- ja loppumispäivä.

 

Kuukausimaksu poissaolokuukausilta lasketaan kunkin kuukauden osalta seuraavasti: (kuukaudessa käytämme 30 päivää): kuukausimaksu- (kuukausimaksu*(sairaslomapäivät – omavastuu) / kuukauden päivät), esim. 24 päivän sairasloma, kuukausimaksu 160 €, 160 – (160*(24-14)/30) = 107 €.

 

Hallitus voi päättää osittaisesta maksuvapautuksesta sairaslomalta paluuseen liittyvissä tilanteissa.

2. Luistelun lopettaminen ja maksut

2.1 Lopettamisilmoitus 

Lopettamisesta on luistelijan ja alle 18-vuotiaan lopettaessa huoltajan tehtävä lopettamisilmoitus lähettämällä sähköpostia: esjt@espoonjaataiturit.fi.

 

Luistelijan lopettaessa jo maksettuja maksuja ei palauteta.

3. Luistelukoulun ja alkeisharrasteryhmien laskutus, luistelun lopetus ja vakuutusasiat

Luistelukoulujen laskutus tapahtuu seuraavasti:

  • Syyskauden maksu 1 erässä

  • Talvikauden maksu 1 erässä

  • Mahdollisen kevätkauden maksu 1 erässä

 

Seura voi järjestää erillisiä luistelukoulukursseja kuten hiihtolomakursseja, joista veloitetaan erillinen maksu.

 

Syyskaudeksi ilmoittautuvat luistelukoululaiset jatkavat automaattisesti talvikauden. Jos luistelija ei halua jatkaa luistelua talvikaudella, tulee tehdä lopettamisilmoitus ennen talvikauden alkamista.

 

Jos seura järjestää erillisen kevätkauden luistelukoulun (huhti-toukokuu), tänne tulee ilmoittautua erikseen, koska ryhmiin tehdään muutoksia luistelukauden vaihtuessa huhtikuussa.

 

Seura tarjoaa luistelukoululaisille mahdollisuuden päästä luistelukouluvakuutuksen piiriin. Hallitus antaa erikseen ohjeet luistelukouluvakuutuksesta kulloinkin voimassaolevien vakuutusjärjestelyjen perusteella.

 

Huhtikuussa kehitysryhmiin siirtyvien luistelijoiden tulee varmistaa, että heillä on voimassa oleva soveltuva vakuutusturva.

 

Hallitus voi päättää pelkän hallintomaksun perimisestä tilanteessa, jossa osallistuminen luistelukouluun tai alkeisharrasteryhmään peruutetaan ennen harjoitusten alkamista tai korkeintaan yhden harjoittelukerran jälkeen.

4. Lasten kehitys- ja harrastajaryhmien laskutus, lopetus ja vakuutusasiat

Kehitys- ja harrastajaryhmien laskutus tapahtuu kuukausittain.

 

Kehitys- ja harrastajaryhmäläiset voivat lopettaa luistelun tekemällä lopettamisilmoituksen. Seura laskuttaa kuitenkin aina vielä lopettamisilmoituksen lähettämistä seuraavan kuukauden maksun. Jos lopettamisilmoitus tehdään 31.3. mennessä tarkoituksena lopettaa luistelu kauden vaihtuessa, seuraavan kuukauden maksua ei laskuteta.

 

Lopettamisilmoitus tulee lähettää sähköpostilla:esjt@espoonjaataiturit.fi

 

Koska ryhmät lähtökohtaisesti valitaan koko luistelukaudeksi kerrallaan, myös kehitys- ja harrastajaryhmien luistelijoiden toivotaan jatkavan koko luistelukauden.

 

Harrastus- ja kehitysryhmien luistelijoiden tulee itse hankkia Suomen Taitoluisteluliiton ohjeiden mukainen passi ja vakuutus (ks. www.stll.fi). Seura ei hanki harrastaja- tai kehitysryhmien luistelijoille passeja tai vakuutuksia. Harjoituksiin ei voi osallistua ilman voimassaolevaa passia.

5. Aikuisten ja nuorten harrasteryhmien laskutus

Aikuisten ja nuorten harrasteryhmien maksu laskutetaan kerran syyskaudella ja kerran talvikaudella. Mahdollisista kevätkauden jäistä lähetetään lasku erikseen.

 

Luistelijan tulee hankkia itse luistelupassi Suomen Taitoluisteluliiton antamien ohjeiden mukaan (www.stll.fi).

6. Yksinluistelijoiden maksut

6.1 Kausimaksu 

K-ryhmien yksinluistelijoilta laskutetaan kausimaksu 10 erässä. Kesä- ja heinäkuulta ei laskuteta kausimaksua.

 

Vastaanottamalla paikan kilparyhmässä luistelija sitoutuu maksamaan koko kauden kausimaksut.

 

Kausimaksu ei muutu harjoitusmäärien vaihtelun mukaan. Aikataulun mukaisiin harjoituksiin tulevat seurasta riippumattomat vuorojen peruutukset tai muutokset eivät vaikuta kausimaksuun.

 

Kausimaksuista ei myönnetä alennusta, mikäli luistelija ei voi osallistua harjoituksiin koulun, matkan, muiden harrastusten tms. takia.

 

Kausimaksu ei kata leirejä, varustehankintoja, yksinluistelijoiden ohjelmia eikä musiikkeja. Poikkeuksena edelliseen yksinluistelun mineillä kausimaksuun sisältyy 1 seuran oman valmentajan tekemä kilpailuohjelma.

 

6.2 Yksinluistelijoiden leirit 

Kilparyhmien luistelijoille järjestetään kesäkuussa leiri, jotka laskutetaan erikseen luistelijoilta. Leirin hinta ei sisälly kausimaksuun.

 

6.3 Yksinluistelijoiden kotimaan kilpailut 

Luistelija maksaa omat matka- ja majoituskulut myös liiton virallisten kilpailuiden osalta.

 

Seura maksaa kotimaan kilpailujen ilmoittautumismaksut ja tuomarikulut sekä valmentajien matkakulut ja päivärahat seuraavista kilpailuista:

-debytantit, noviisit, juniorit, seniorit, SM-noviisit, SM-juniorit ja SM-seniorit: valintakilpailut ja finaalit (SM-kilpailu, kulta- ja hopeafinaali).

-silmut: A-silmut liiton viralliset valintakilpailut ja viralliset loppukilpailut (kulta-tai hopeafinaali). B-silmut mahdolliset karsintakilpailut 2 kpl sekä virallinen loppukilpailu (kulta- ja hopeafinaali). Lisäksi maksetaan mahdollinen timanttifinaali.

-minit mahdolliset karsintakilpailut 2 kpl sekä virallinen loppukilpailu (kulta- ja hopeafinaali).

 

Yllä mainittuihin kilpailuihin seura maksaa pääsääntöisesti yhden valmentajan kulut per kilpailu. Seura maksaa valmentajan majoituskulut, mikäli yöpyminen on välttämätöntä.

 

Seuran maksamat kilpailun maksut: Jos luistelija ei peruuta kilpailua viimeisenä sisäisesti ilmoitettuna päivänä eikä hänellä ole sairastodistusta, veloittaa seura normaalit ilmoittautumismaksut ja kiinteät tuomarikulut.

 

Muista kilpailuista seura laskuttaa jokaiselta luistelijalta etukäteen omat ilmoittautumismaksut ja kiinteät tuomarikustannukset.

 

Kilpailumaksuja ei peritä seuran järjestämistä omista kilpailuista. Seura voi kuitenkin periä tuomarikulut.

 

Yksinluistelun kilpailumaksuista on mahdollisuus saada vapautus vain asianmukaista ja ajoissa toimitettua lääkärintodistusta vastaan. Osa kilpailujärjestäjistä saattaa veloittaa peruutuksen yhteydessä – lääkärintodistuksesta huolimatta – toimistomaksun, joka jää luistelijan maksettavaksi.

 

6.4 Yksinluistelijoiden ulkomaan kilpailut 

Ulkomaan kilpailujen kustannuksista osallistujat vastaavat toteutuneiden kustannusten mukaan. Ulkomaankilpailuista luistelija maksaa omat sekä valmentajan matka- ja majoituskulut sekä päivärahat. Seura maksaa valmentajan palkan sekä mahdollisen sijaisen palkan.

 

Seuran hallitus voi harkintansa mukaan tehdä kilpailumaksuihin tapauskohtaisia poikkeuksia esim. myöntämällä stipendejä.

Mikäli kansainvälisistä ulkomaankilpailuista aiheutuu seuralle merkittäviä lisäkuluja, voi seura periä näitä kustannuksia kyseisissä kilpailuissa olleilta luistelijoilta.

 

6.5 Yksinluistelijoiden perus- ja elementtitestimaksut 

Osallistuvilta luistelijoilta laskutetaan aina testien osallistumismaksut STLL:n ohjeistuksen mukaisesti.

 

Seura maksaa seuran järjestämien testien tuomarikulut omien luistelijoiden osalta.

 

Seuran ulkopuolisiin testeihin osallistuva luistelija maksaa tuomarikuluosuutensa itse.

 

Seuralle tulee ilmoittaa etukäteen osallistumisesta muiden seurojen testeihin.

7. Kilpailevien muodostelmaluistelijoiden maksut

7.1 Muodostelmaluistelijoiden kausimaksut 

Vastaanottamalla paikan kilparyhmässä luistelija sitoutuu maksamaan koko kauden kausimaksut.

 

Muodostelmajoukkueilta, jotka kilpailevat tulokkaat-, noviisit-, minorit-, juniorit-, SM-noviisit ja SM-juniorit -sarjoissa laskutetaan kausimaksu 11 erässä. Heinäkuussa ei veloiteta kausimaksua.

 

Muodostelmajoukkueilta, jotka kilpailevat seniorit-, masters- tai aikuiset - sarjoissa laskutetaan kausimaksu 10 erässä. Kesä- ja heinäkuussa ei veloiteta kausimaksua.

 

Kausimaksu ei muutu harjoitusmäärien vaihtelun mukaan. Aikataulun mukaisiin harjoituksiin tulevat seurasta riippumattomat vuorojen peruutukset tai muutokset eivät vaikuta kausimaksuun.

 

Kausimaksuista ei myönnetä alennusta, mikäli luistelija ei voi osallistua harjoituksiin koulun, matkan, muiden harrastusten tms. takia.

 

7.2 Muodostelmajoukkueiden tehopäivät ja leirit 

Muodostelmajoukkueiden kesäkuun tehopäivät Espoossa sisältyvät kausimaksuun.

 

Kausimaksu kattaa myös valmentajien päivärahat ja valmentajien palkkakulut hallituksen hyväksymään kausisuunnitelmaan sisältyvien, Suomessa järjestettävien tehopäivien osalta.

 

Kausisuunnitelman ulkopuolisten leirien ja tehopäivien kulut laskutetaan joukkueelta.

 

Kilpaileville muodostelmajoukkueille järjestettävät leirit ja tehopäivät ovat kullekin joukkueen luistelijalle pakollisia.

 

7.3 Muodostelmaluistelijoiden joukkuemaksu ja varustemaksu 

Muodostelmaluistelijat maksavat kausimaksun lisäksi joukkuemaksun, jolla katetaan joukkueen yhteisiä, kaikille luistelijoille pakollisia kustannuksia. Näitä ovat mm. leirikulut ja leirin matkakulut myös valmentajien osalta, kilpailukulut (ks. tarkemmin kohta 7.4), kilpailupuvut ja joukkuetapahtumiin liittyvät kustannukset. Myös kausisuunnitelman ulkopuolisten tehopäivien kustannukset katetaan joukkuemaksulla.

 

Joukkueen budjetti (joukkuemaksun budjetti) esitellään kauden alussa joukkueen vanhempainkokoukselle ja budjetin hyväksyy vanhempainkokous yksinkertaisella äänten enemmistöllä (1 ääni per luistelija, äänioikeus vain läsnä olevilla vanhemmilla). Budjetin valmistelevat joukkueen joukkueenjohtaja ja rahastonhoitaja tarvittaessa hallituksen avustuksella.

 

Muodostelmaluistelun joukkuemaksusta ei myönnetä palautusta tilanteessa, jossa luistelija joutuu jättämään leirin, tapahtuman tai kilpailumatkan väliin esimerkiksi sairastumisen tai loukkaantumisen johdosta. Sama koskee tilannetta, jossa luistelija lopettaa luistelun kesken kauden. Palautus voi koskea vain eriä, joista joukkue saa poissaolon johdosta vastaavan palautuksen.

 

Sairaspoissaolot tai muut poissaolot eivät vaikuta muodostelmaluistelun joukkuemaksuihin, ellei hallitus hakemuksesta toisin päätä.

 

Joukkueet laskuttavat myös varustemaksut tehtyjen tilausten mukaisena. Tilaamalla varusteet luistelija sitoutuu maksamaan ne.

 

Kunkin joukkueen tilin varat käytetään joukkueen hyväksi kunkin luistelukauden aikana.

 

7.4 Muodostelmajoukkueiden kotimaan kilpailut 

Hallituksen hyväksymän kausisuunnitelman mukaiset muodostelmajoukkueiden kotimaan kilpailukustannukset sisällytetään kausimaksuun. Kausimaksu kattaa ilmoittautumismaksut, tuomarikustannukset ja valmentajien palkat ja päivärahat.

 

Joukkuemaksulla katetaan joukkueiden, joukkueenjohtajan, huoltajien ja valmentajien matka-, majoitus- ja ruokailukulut kotimaan kilpailujen osalta. Kaikki edellä mainitut tahot matkustavat joukkueen järjestämällä kuljetuksella.

 

7.5 Muodostelmajoukkueiden ulkomaan kilpailut 

Joukkueen matkajärjestelyt hoidetaan koordinoidusti ja matkojen ja majoituksen ja ruokailun kustannukset luistelijoiden, kahden valmentajan, joukkueenjohtajan ja huoltajan osalta katetaan joukkuemaksuilla. Luistelijan tulee matkustaa ja majoittua joukkueen mukana.

 

Joukkueet vastaavat itse ulkomaan kilpailujen ilmoittautumismaksuista.

 

Seura maksaa SM-noviisi- ja SM-juniorijoukkueen kausisuunnitelman mukaisten ulkomaan kilpailujen osalta valmentajan palkat ja päivärahat, jotka katetaan kausimaksulla. 

 

Kausisuunnitelmaan kuulumattomien arvokisojen osalta hallitus voi tehdä erillisen päätöksen koskien valmentajan palkkaa ja päivärahaa.

 

Mitä edellä on todettu ulkomaan kilpailujen osalta, ei sovelleta kansallisiin senioreihin, aikuis- ja masters-joukkueen mahdollisiin ulkomaan kilpailuihin. Näiltä joukkueilta laskutetaan tässä tilanteessa valmentajien palkkakulut henkilösivukuluineen ja päivärahat kilpailumatkan ajalta.

8. Kilparyhmäläisten (YL ja ML) passi

Kaikkien kilpailevien luistelijoiden tulee hankkia itse passi tai kilpailulupa Suomen Taitoluisteluliiton antamien ohjeiden mukaan (www.stll.fi). Kilpailuihin tai harjoituksiin ei voi osallistua ilman voimassaolevaa passia tai vakuutusta ja kilpailulupaa.

9. Kilparyhmäläisten (YL ja ML) lopettaminen ja maksuvelvollisuus

Jos kilparyhmän luistelija tekee lopettamisilmoituksen ja lopettaa luistelun kauden päättyessä huhtikuussa, myös maksuvelvollisuus päättyy tällöin. Lopettamisilmoitukset tulee tehdä viimeistään 31.3. ellei hallitus muusta päivämäärästä päätä ja tiedota ennen helmikuun loppua.

 

Jos luistelija lopettaa luistelun kesken kauden, huoltaja tai täysi-ikäinen luistelija voi anoa maksuvapautusta kausimaksusta ja joukkuemaksusta jäljellä olevan kauden maksuista kirjallisesti seuran hallitukselta. Perustellusta syystä anomus voidaan hyväksyä. Kausimaksuista ei kuitenkaan myönnetä vapautusta irtisanoutumiskuukaudelta eikä sitä seuraavalta kuukaudelta.

10. Maksusääntöjen soveltaminen hallituksen toimesta

Tulkinnat maksusääntöjen soveltamisesta tekee seuran hallitus.

 

Hallituksella on oikeus poikkeuksellisissa olosuhteissa kuten esimerkiksi jäähallien ollessa poikkeuksellisesti suljettuna, laskuttaa luistelijoilta määrittelemänsä maksut seuran välttämättömien kulujen kattamiseksi ja toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.

 

Hallitus voi päättää myös ylimääräisistä kausimaksueristä seuran toiminnan turvaamiseksi. Hallitus päättää pääasiassa ulkomailla harjoittelevien seuran luistelijoiden maksuista tapauskohtaisesti

bottom of page